Усі форми внутрігімназійної методичної роботи за умов реформування змісту освіти передбачають розбудову української національної школи.
Розв’язання завдань, поставлених перед гімназією життям, під силу тільки творчим учителям, людям з високою свідомістю та професійною культурою.
Головна мета методичної роботи – забезпечити якість інновацій спільним пошуком, експериментальною перевіркою, відпрацюванням і впровадженням кращих традиційних і нових взірців педагогічної діяльності, взаємним перспективним спілкуванням, обміном досвідом, виробленням єдиних підходів, критеріїв, норм і вимог до оцінки результатів освітньої діяльності учня педагогічної діяльності вчителя.
При визначенні змісту методичної роботи ми керуємось:
1.    Основними законодавчими документами про освіту.
2.    Новими і чинними вдосконаленими навчальними планами, навчальними програмами, підручниками та посібниками, що поглиблюють зміст науково-методичної роботи.
3.    Досягненнями педагогічної науки, результатами психолого-педагогічних досліджень.
4.    Інструктивно-методичними документами органів освіти.
5.    Матеріалами про передовий, новаторський і масовий досвід розбудови української національної школи.
6.    Конкретним аналізом навчально-виховного процесу, що дає змогу чітко окреслити загальногімназійну дослідницьку науково-методичну проблему, визначити структуру та зміст внутрігімназійної науково-методичної роботи, самоосвіти педагогів. 
Організовуючим центром методичної роботи гімназії є науково – методичний центр, діяльність якого здійснюється згідно  Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти. 
У ньому зосереджені такі матеріали:
·    нормативні документи;
·    плани роботи методкабінету, кафедри, психологічної служби, методоб’єднання опікунів, клубної роботи; НТГ, МАН;
·    картотека гімназійного ППД;
·    графік проведення методичних заходів;
·    перспективні плани атестації та курсової підготовки;
·    робочі стенди, які відображають методику діяльності гімназії;
·    науково – методична література, підшивки періодичних педагогічних видань;
·    курсові роботи гімназистів;
·    інформація про міжгімназійні зв’язки;
При науково – методичному центрі для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва методичною роботою діє Рада методкабінету, до складу якої входять заступники, завідуючі кафедрами, керівник методоб’єднання опікунів, психолог. Очолює Раду методичного кабінету заступник директора з навчально-виховної роботи Колодій Г. В., роботу інформаційно-методичного центру – заступник директора з науково-методичної роботи Іваніцька Н. М.


Основні форми організації діяльності Ради методкабінету:

Масові:
·    семінари – практикуми;
·    методичні поради;
·    конференції;
·    психолого – педагогічний консиліум;
·    дні відкритих дверей;
·    декади предметних дисциплін;
·    гімназійні конкурси  "Учитель року”;
·    презентація педагогічних інновацій "Фестиваль педагогічних ідей”;

Групові:
·    Засідання кафедр;
·    засідання методоб’єднання опікунів;
·    школа молодого вчителя;
·    клубна робота (клуб творчих зустрічей, клуб КВК, клуб знатоків),  літературно-мистецька вітальня.

Індивідуальні:
·    наставництво;
·    стажування;
·    консультації;
·    взаємовідвідування модулів;
·    самоаналіз;
·    самоосвіта;
·    робота над індивідуальною науково-методичною темою;
·    аналіз адміністрацією відвідуваних модулів та позакласних заходів.
    
Метою цих норм є:
·    опанування методологічними та теоретичними основами наук;
·    досконало оволодіти методикою викладання предмета, його технологічного      циклу;
·    підвищувати рівень загальної культури;
·    використовувати в практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та передових новітніх та інноваційних технологій.
Внутрігімназійна методична робота пов’язана з іншими формами підвищення кваліфікації вчителів: курсовою підготовкою, діяльністю районних, обласних об’єднань, участю у міжнародних проектах, семінарах по лінії асоціації "Відроджені гімназії України”, "Асоціації керівників шкіл України”, фондом ”Відродження” міста Львова, Американською радою у сприянні в галузі освіти. Великого значення надаємо співпраці з вищими навчальними закладами, а саме: Львівським національним університетом, Київським лінгвістичним університетом, Бережанським агротехнічним інститутом, Київським медичним інститутом.
На базі нашої гімназії проводилось багато обласних семінарів для різних педагогічних категорій, ми беремо активну участь також і в роботі районних семінарів.
Наша гімназія визнана опорним закладом в районі з впровадження новітніх та інноваційних технологій, викладання іноземних мов, математики, фізики, учнівського самоврядування. Опорними є кабінети англійської мови, хімії, трудового навчання.
П’ятеро наших вчителів очолюють діяльність районних методоб’єднань. Частина вчителів занесені в районну та обласну картотеки передового педагогічного досвіду.
Уся науково-методична робота, яка ведеться в нашому закладі, проходить через кафедри. Їх у нас шість: українознавства, іноземних мов, математики, природничих дисциплін, художньо-естетичного напрямку, фізкультури і здоров’я.
Сьогодення вимагає вирішення в системі методичної роботи й таких  завдань:
1.    Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін. Це питання у нас вирішено позитивно. Щороку здійснюємо підписку на усі фахові газети та журнали, що дає змогу вчителям бути в курсі усіх сучасних інноваційних технологій, запроваджувати їх у свою діяльність.
2.    Апробація нових освітніх технологій та систем (про це йде мова у наступній творчій роботі).
3.    Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями.
4.    Підвищення рівня методологічної підготовки педагогів.
5.    Сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.
6.    Допомога  вчителям аналізувати рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх вихованості, розвитку; визначати коефіцієнт самореалізації.
Необхідна умова оптимізації методичної роботи – наявність об’єктивних даних про особистість і професійні якості кожного педагога. Ці дані можна отримати діагностуванням педагогічних кадрів.
Можливі шляхи діагностування:
·    відвідування керівниками уроків, позакласних заходів;
·    аналіз виступів вчителів на засіданнях педагогічної ради, науково-практичних конференціях, методичних об’єднаннях, педагогічних консиліумах;
·    аналіз участі педагогів у роботі творчих груп, ділових іграх тощо.
Оскільки модель нашої гімназії – особистісно-орієнтована, людиноцентриська, то і  методична робота закладу теж спрямована на питання, визначене  як проблема діяльності нашого закладу, а саме: "Система роботи гімназії по самореалізації творчої особистості”.

close